Aarhus største arbejdsplads kan blive CO2-neutral i 2030

De seneste beregninger viser, at virksomheden Aarhus Kommune kan blive CO2-neutral i 2030. Hvis ambitionen skal indfries, skal man blandt andet omstille kommunens egen transport. Det er en af målsætningerne, der er beskrevet i Klimaplan 2016-2020.

Siden 2008 har virksomheden Aarhus Kommune, som en naturlig konsekvens af byrådets beslutning om, at kommunen skal være CO2-neutral i 2030, arbejdet på at mindske sit eget CO2-udslip. Arbejdet med udfasning af kul i fjernvarmen er en af de helt store bidrag i dette arbejde. Kommunens igangværende arbejde med energirenovering af egne bygninger gennem projektet Aa+, er et andet, som vil føre kommunen endnu længere i de kommende år.

”Som byens største virksomhed, er det nødvendigt, at vi går foran og viser et godt eksempel. Den seneste opgørelse viser, at det er muligt, at virksomheden Aarhus Kommune er CO2-neutral i 2030. Det kræver, at vi samlet set omstiller vognparken til fossilfrie drivmidler og fortsat har et stærkt fokus på energioptimering af kommunale bygninger og skovrejsning,”siger Kristian Würtz, rådmand for Teknik og Miljø.

Allerede nu er de kommunale bygninger ved at blive energioptimeret. Det sker i projektet Aa+, som skal sikre en besparelse på energiforbruget på 25 %. Og når Studstrup i efteråret erstatter kulfyring med biomasse falder emissionsfaktorerne for varme og el. Dermed vil Aarhus Kommunes transport få relativ stor betydning i forhold til kommunens mål om CO2-neutralitet. Kommunens transport spiller derfor en afgørende rolle i den kommende periode frem mod 2030.

”Biomasse-omlægningen af fjernvarmeforsyningen vil betyde en nedgang i CO2-udledningen fra både el- og varmeforbruget i kommunen. Til gengæld vil den fossilt baserede transport fremover fylde relativt meget for kommunen som virksomhed. Der findes i dag tilgængelige og udviklede transportteknologier, som elektrificerer og effektiviserer transporten, eksempelvis hjemmeplejens elbiler. Med en forudsætning om at kommunens transport gøres CO2-neutral efter 2020, viser fremskrivningen at Aarhus Kommune som virksomhed samlet set kan blive CO2-neutral i 2030,” siger Henrik Skotte, der er projektleder i Klimasekretariatet i Aarhus Kommune.

Fakta 

Opgørelse pr. 2015

 

 

Fremskrivning:

Nedenstående figur illustrerer et beregningseksempel på en mulig fremskrivning med CO2-neutral transport i 2030. Det forudsættes, at el- og varmeforbruget i kommunen falder med 25 % frem mod 2020. (Jævnfør AA+, 2014). Desuden forudsættes der et - ift. dagens niveau - uændret CO2-optag fra skovrejsning og vådområder.

 

Skovrejsning:

Der er afsat 10 mio. kroner ved årets budgetforhandlinger, som Aarhus Kommune kan bruge til at rejse skov sammen med staten og Aarhus Vand. Skovrejsningen skal beskytte aarhusianernes drikkevand og give mulighed for flere friluftsaktiviteter