’Aarhus Omstiller’ skal motivere virksomheder og borgere

Den kommende klimaplan for Aarhus skal helt overordnet sikre, at byen kommer tættere på sin målsætning om et CO2-neutralt bysamfund. For at det kan lykkes, skal samarbejdet mellem aarhusianere, virksomheder og kommune styrkes. Derfor introducerer klimaplanen delprogrammet ”Aarhus Omstiller”, som skal styrke dialogen og samarbejdet om den grønne omstilling i Aarhus. Vi har mødt de to delprogramejere til en snak om, hvordan man skal gribe opgaven an.

3 spørgsmål til:

Carsten Holst, forvaltningschef i Kultur og Borgerservice i Aarhus Kommune som har ansvaret for at inddrage og motivere aarhusianerne til at være en aktiv del af den grønne omstilling af byen.

 

Hvorfor skal aarhusianerne inddrages – kan kommunen ikke løse klimaudfordringerne alene?

”Teknologi og infrastruktur alene kan ikke løse hverken den globale klimakrise eller få Aarhus i mål med at blive CO2-neutral i 2030. Hvis vi skal lykkes med at skabe et bæredygtigt og CO2-neutralt samfund kræver det, at hele Aarhus omstiller. 90 procent af den CO2-udledning som i dag finder sted i Aarhus kommer direkte fra borgerne og virksomhederne. Det betyder ikke, at vi som kommune ikke kan gøre noget, men det betyder netop, at vi kun kan gøre det sammen med borgerne og virksomhederne. Vi skal endnu mere aktivt og opsøgende involvere borgerne i den grønne omstilling og skabe de rette forudsætninger for, at borgerne kan tage de klimarigtige valg. Det kræver naturligvis, at de grønne løsninger er tilgængelige i form af vedvarende energi, CO2-neutral transport osv., men det kræver i lige så høj grad, at borgerne er motiveret til at handle bæredygtigt og klimavenligt. Samtidig er borgerne som forbrugere også en forudsætning for at virksomhederne udvikler, indkøber og producerer varer som er mere bæredygtigt og ansvarligt. Der ligger en stor kraft i den enkelte borger om at skubbe til erhvervsvirksomhedernes lyst til handling og omstilling.”

 

Hvad kommer den grønne omstilling til at kræve af aarhusianerne?

”Omstillingen til et CO2-neutralt samfund både lokalt i Aarhus og på verdensplan kommer til at kræve noget af os alle. Vi skal indstille os på nye måder at transportere os på, omlægge vores madvaner, forbruge mindre, genbruge mere osv. Men Jeg tror at aarhusianerne er klar til at rykke og faktisk bare venter på, at vi som kommune er med til at skabe de rette forudsætninger for at gøre holdning til handling. Og det vil jo så kræve, at aarhusianerne tager imod invitationen til samskabelse - og ikke mindst også selv sætter kurs mod klimamålet og et skridt ad gangen gør hverdagens valg mere grønne. Om det så er på deres egen matrikel, i boligforeningen, i den lokale idrætsklub eller gennem en grøn NGO er ikke så vigtigt. Det væsentlige er, at vi alle gør noget når ”Aarhus Omstiller”.”

 

Hvordan skal man gribe opgaven an?

”Vi skal som kommune være modig og åben for i endnu højere grad at fremme samskabelsen med borgerne på klimaområdet. Borgerne skal involveres i konkrete klimaprojekter og klimadilemmaer og i fællesskab med kommunen og andre aktører udarbejde grønne og brugbare løsningsforslag. Vi arbejder allerede med at gøre verdensmål til hverdagsmål og vil på samme måde arbejde med at klimaomstillingen bliver konkret, meningsfuld og overskuelig for borgerne. Civilsamfundet og kulturlivet skal være en driver i den grønne omstilling, hvor vi gennem partnerskaber kan finde nye måder at formidle viden, understøtte kompetencer og fremme motivation på. Det gælder bibliotekerne, fællesrådene, kulturinstitutionerne, idrætsforeninger, NGO’er, aftenskoler osv., som alle er en del af Aarhus stærke fællesskab.”

 

3 spørgsmål til:

Lise Uhre Pless, forvaltningschef i Borgmesterens Afdeling, som har ansvaret for mobilisering af aarhusianske virksomheder til at være en aktiv del af den grønne omstilling af byen.

 

Hvorfor skal aarhusianske virksomheder være med til at indfri byens klimaambitioner?

”Det er virksomhederne, der skal udvikle fremtidens produkter og løsninger, som gør det muligt at nå det ambitiøse mål, byrådet har sat for Aarhus. Derfor har vi brug for et stærkt partnerskab med byens erhvervsliv for at nå målet om CO2-neutralitet i 2030.  Som et konkret eksempel kan jeg nævne, at vi allerede har en dialog om etablering af en Klimaalliance, der skal bringe byens største arbejdspladser sammen i partnerskaber omkring konkrete klimahandlinger.  Klimaalliancen handler om at have en åben dialog om fælles løsninger til at reducere CO2 eller skabe forretningsudvikling gennem grøn omstilling samt at få et fælles udviklingsforum og en katalysator for klimaprojekter i Aarhus fremadrettet.”

 

Hvad kommer den grønne omstilling til at kræve af virksomhederne?

Der ingen tvivl om, at den grønne omstilling stiller store krav til virksomhederne, men den grønne omstilling er samtidig en kæmpe mulighed for dansk erhvervsliv, fordi det giver innovative virksomheder en chance for at udvikle, producere og sælge nogle af de løsninger, som fremover vil blive efterspurgt i det meste af verden.

Ifølge en global undersøgelse fra Deloitte er der stigende opmærksomhed på bæredygtighed i erhvervslivet generelt. Primært fordi både investorer, medarbejdere og forbrugere i stigende omfang kræver, at bæredygtighed er tænkt ind i virksomhedernes forretningsmodel, værdier og produkter.

I mange aarhusianske startups er den grønne omstilling en fuld integreret del af forretningsmodellen, som f.eks. i virksomheden Pond A/S, der blev født med en vision om at gøre noget radikalt for at reducere verdens forbrug af plastik. I andre virksomheder vil den grønne omstilling blive et centralt konkurrenceparameter i forhold til tiltrækning af kunder, medarbejdere og kapital. I sådanne virksomheder er manglende ressourcer og viden nogle af de primære udfordringer i forhold til at kickstarte en grøn omstilling. Det kan virke som for stor en mundfuld at komme i gang, for hvor skal man starte, og hvad kan betale sig. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne har adgang til den viden og kompetencer, der kræves for at drive den grønne udvikling. Som kommune har vi en opgave i være tætte på virksomhederne, lytte til deres behov og forsøge at understøtte dem i den omstillingsproces, som de skal i gennem.

 

Hvordan skal man gribe opgaven an?

I Erhverv og Bæredygtig Udvikling vil vi først og fremmest have fokus på at få skabt et bredt samarbejde både lokalt og nationalt med de aktører inden for erhvervslivet, forsknings- og uddannelsesinstitutionerne og innovationsmiljøerne, som skal bidrage til realiseringen af de konkrete initiativer i ”Aarhus Omstiller”.

Som kommune kan vi understøtte den udvikling ved f.eks. at stille os til rådighed som udviklings-, test- og demonstrationspartner. Det vil gøre det lettere og hurtigere for virksomhederne at få omsat deres viden og knowhow til konkret salg og eksport af nye produkter og løsninger. Derfor er der allerede afsat 3, 5 mio. kr. fra Klimafonden til en grøn investeringspulje, hvor aarhusianske iværksættere og virksomheder kan få op til 250.000 i medfinansiering til udvikling, test og/eller demonstration af nye grønne løsninger.

 

Fakta:

Den grønne investeringspulje kan alene støtte projekter, der kan være med til at sikre en mere grøn og bæredygtig kommunal drift, serviceproduktion og bidrage til realiseringen af klimamålene for Aarhus - som bysamfund og som virksomhed. Puljen er en strategisk mulighed for de virksomheder, der arbejder med grønne løsninger ved at udnytte Aarhus Kommune som reference og hurtigt at kunne fremvise storskala projekter i en by af Aarhus’ størrelse. 
Læs mere på https://www.aarhus.dk/virksomhed/erhvervsudvikling/stoette-og-puljer/#1